bank-medias.ru | http://sportnews94.ru | http://telepat09.ru | mynewsmaker.ru/ | seonus.ru
Завръщането на Христос PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
25.08.15 22:28

ЕВАЛД ФРАНК

ЗАВРЪЩАНЕТО НА ХРИСТОС

Неговите отделни идвания и събитията, свързани с тях

ПРЕДГОВОР

Решението да напиша тази студия беше взето поради желанието ми хората да получат по-добро разбиране за тази трудна, но много важна тема за завръщането на нашия Господ.

Зная,че някои точки са засегнати съвсем бегло и не са развити в подробности.Ако бихме искали да дадем подробно описание на всичко, нямаше да ни стигнат и томове книги. Но използваните повече от 200 библейски стиха ще дадат възможност читателя да продължи да иследва в Писанието за „да видят дали това е вярно” (Деян.17:11).

Това, което ме изпълваше с благодарност през цялото време, докато пишех тази студия бяха две неща: първо за това, че Господ в милоста Си ми е дал такъв дълбок поглед в Неговия спасителен план; и второ, че аз не съм обвързан с никаква деноминация, или религия и затова мога вярно и в правилно взаимоотношение да изложа чистите и нефалшифицирани истини на Божието Слово.

По повод на това,че Бог ми е дал милост да надникна в Неговите мисли и в Неговия удивителен план с човечеството, казвам заедно с псалмопевеца: „защото си възвеличил думата Си повече от цялото Си име.”(138:2) и заедно с апостол Павел: „О,колко дълбоко е богатството и премъдроста и знанието на Бога!”(Рим.11:33).

Иреней, великия Божи мъж от следапостолския период е казал: „На тези, които са се харесали на Него, Бог им е показал като Строител плана Си за спасение.” Един композитор на песни е написал: „Смири ме, Господи, смири ме, за да видя чудото в Твоето Слово, това е молбата ми към теб”. Това, което остава скрито за мъдрите и хитрите, Божият Дух го открива на тези, които Му вярват като деца.

В този смисъл аз от сърце пожелавам на всички читатели Божие благословение, както и благословеното потапяне в прекрасното Божие Слово. Нека всеки да се остави да бъде въведен от Святия Дух в бездънното богатство на Неговото изявено Слово.

И нека Бог да благослови Своето благословено Слово у всички Негови благословени.

Автора Крефелд 1988

ЗАВРЪЩАНЕТО НА ХРИСТОС

Както с всички библейски теми,така и по темата за завръщането на Христос, в Писанието ще намерим много места и те трябва да бъдат свързани помежду си по правилния начин. В действителност има много явления на Христос, но има само едно завръщане, при което небесния Младоженец ще се срещне със Своята земна Невяста във въздуха (1Сол.4:13-18),за да я вземе на сватбеното тържество.(Откр.19:1-10) Той е дал обещание: „...И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие” (Иоан 14:3).

В така наречения „символ на вярата”, за който впрочем апостолите не са знаели нищо, тъй като той е бил формулиран едва през четвърти век след Христос, не се споменава за завръщането на Христос. За грабването на вярващите, което ще бъде най-голямото събитие в края на времето на милоста, там не е казано нищо. Единственото, което се казва по повод на идването Му е: „...откъдето ще дойде да съди живите и мъртвите.” Но този съд, за който става въпрос и който е познат като „последния съд”, ще бъде много по-късно, едва след хилядолетното царство (Откр.20:11-15).

Неправилните и погрешните неща в учението за тази тема, които са се вмъкнали още в първите векове след Христос в библейското повествование, съществуват и до днес в различни форми както в църквите,така и в свободните църковни общества. Августин (354 – 430), който е считан от историците за един от най-големите отци в църквата, е твърдял, че духовното новорождение е първото възкресение. Обаче апостол Павел, когото Августин много е ценял, който е бил новороден и е бил изпълнен със Святия Дух, се е борил да достигне високата цел - „първото възкресение” при завръщането на Христос.(Фил.3:10,11) Августин е смятал,че сатана е вече вързан, църквата била Хилядолетното царство, а обединението на църквата и държавата е приемал като „Божията държава.”

Ние искаме да оставим настрана всички човешки твърдения и антитвърдения, които са били изказани по време на църковната история и да представим библейското становище по този въпрос.

Независимо от това, че в Писанието не е отразена нито една цялостна проповед, в която някой от апостолите да е описал от А до Я завръщането на Христос, или различните явления на Господа, ние можем да намерим там съвсем ясни известия по този въпрос. Вярващите, които са живяли през първия век, са имали привилегията да слушат много проповеди на тази тема от устата на самите апостоли. Павел твърди, че той е „изявил цялата Божия воля”(Деян.20:27). Когато са писали писмата си, апостолите явно са предполагали, че тези неща са известни на хората, тъй като са ги споменавали само накратко. За да можем да получим цялостния образ, ние трябва да съберем разпокъсаните места, по същия начин както и с пророчествата и да ги подредим по правилния начин.

Започвайки от евангелието на Матей и до края на книгата Откровение, в Новия Завет на много места се споменава идването на Господа, както и Неговото завръщане. Обаче не става въпрос за едно и също идване. Освен това отделните места не са дадени в хронологичен ред.

Ще дадем пример с два пасажа, които звучат почти еднакво, обаче се отнасят за две различни събития и което ни кара да се замислим колко е важно да имаме правилното разбиране за текста, който четем. В Матей 24 се говори за хора, които при идването на Младоженеца са подготвени да отидат с Него на сватбеното тържество. А в Лука 12:35-40 става въпрос за хора, които очакват господаря им да се върне от сватба. Между тези две събития има разтояние от няколко години и се отнася за две съвсем различни групи от хора, че и в двата случая са използвани еднакви думи като сватба, лампи, да са подготвени и т.н.

С всяко едно идване на Господа са свързани точно определени събития. Ние можем да си припомним онези повече от 100 старозаветни пророчества, които са се изпълнили при първото идване на Христос. За новозаветната църква съществуват три пришествия: Първия път Господ е дошъл,за да изкупи Своите Си; втория път ще бъде Неговото обещано завръщане, при което ще отведе Своите у дома; и накрая ще дойде заедно със Своите (Откр.19:11-16), ще разчисти сметките Си с Божиите врагове и ще установи Своето царство, което ще съществува 1000години(Откр.20).

В тази студия ще се занимаем главно със завръщането на Христос и взимането на Неговата Църква, която е Негово притежание и което всички вярващи очакват още от времето на Неговото възнесение на небето. Нали самият Господ е казал, че ще отиде да ни приготви място и след това ще дойде да ни вземе, за да бъдем там, където е Той (Иоан 14:3).

В Матей 24 четем как учениците на Христос са Му показвали красивия храм и със сигурност са останали много очудени, когато Той им е казал : „Истина ви казвам.Тук няма да остане камък върху камък,който да не се срине”(2).

След това те са Му задали три въпроса:

1)Кога ще стане това?;

2)какво ще бъде знамението на Твоето пришествие?;

3) и на свършека на света?(24:3)

Всеки, който чете внимателно тази глава ще види, че Исус е отговорил и на трите въпроса.По въпроса за Своето идване Той е казал: „Както светкавицата излиза от изток и се вижда до запад,така ще бъде пришествието на Човешкия Син”(24:27).

И на други места се говори за това: „И както стана в Ноевите дни,така ще бъде пришествието на Човешкия Син”(24:37).

„...и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички,така ще бъде и пришествието на Човешкия Син”(Мат.24:39).

„Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ”(Мат.24:42).

„Затова бъдете и вие готови,защото в час, който не мислите, Човешкият син идва”(24:44).

„И когато те отидоха да купят,младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори” (Мат.25:10).

„Но бъдете бдителни във всяко време и се молете,за да успеете да избегнете всичко, което предстои да стане и да застанете пред Човешкия Син”(Лук.21:36).

В сърцата на вярващите христояни от началото това е била жива надежда. Това е написано на много места. „...и така да дойдат освежителнти времена от лицето на Господа и Той да ви изпрати определения за вас Исус Христос”(Деян.3:19,20).

Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смърта на Господа, докато дойде Той”(1Кор.11:26).

„...и как сте се обърнали от идолите към Бога, за да служите на жив и истинен Бог и да очаквате Неговия Син от небесата,Когото възкреси от мъртвите, Който ни избавя от идващия гняв(1Сол.1:9,10).

„Понеже коя е нашата надежда, или радост, или венец, с който се хвалим?Не сте ли вие пред нашия Господ Исус при Неговото пришествие?(1Сол.2:19).

„Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик,при глас на архангел и при Божия тръба”(1Сол.4:16).

„А сам Бог на мира да ви освети напълно и дано се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос”(1Сол.5:23).

„А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него...”(2Сол.2:1).

„...да пазиш тази заповед чисто и безукорно до явяването на нашия Господ Исус Христос,което своевременно ще бъде открито от блаженния и единствен владетел...”(1Тим 6:14,15)

„Отсега нататък се пази за мен венецът на правдата, който Господ, праведния Съдия,ще ми въздаде в онзи ден; и не само на мен, а и на всички, които са обикнали Неговото явяване (пришествие)”(2Тим.4:8).

„Защото още много малко време и ще дойде Този, Който има да дойде и няма да се забави”(Евр.10:37).

„И така ,братя,останете търпеливи до Господнето пришествие....Останете и вие търпеливи и укрепете сърцата си;защото Господнето пришествие наближи”(Як.5:7,8).

„Защото когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос...”(2Пет.1:16).

„Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат присмиватели,които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват: Къде е обещаното Му пришествие?”(2Пет.3:3,4).

„Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем;но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него,защото ще Го видим Какъвто е”(1Иоан 3:2).

„...така и в Христос всички ще живеят.Но всеки на своя ред:Христос-първият плод, после при пришествието на Христос, тези, които са Негови”(1Кор.15:22,23).

НАИСТИНА ЩЕ СЕ СЛУЧИ

Големия брой библейски стихове по този въпрос са свидетелство за това, че става въпрос за много сериозно събитие. За съжаление много скоро след смърта на апостолите, завръщането на Исус Христос е започнало да се тълкува като духовно и това продължава и до наши дни. Хората умират, но духовете-не. Те преминават в хората от следващите генерации и лъжливите учения продължават да се разпространяват. Общоизвестна е теорията на една организация, която твърди, че Божието царство е било установено на земята през 1914 г. Учения, които посочват някакво определено време, в което трябва да се изпълни дадено библейско събитие е имало както в миналото, така и днес. Разпространени са и под названието „Парусия на Христос”. Привържениците на това учение твърдят,че Христос вече е дошъл и присъства на земята като Съдия. При това идването на Христос е представено като духовно и се твърди, че това е особено „откровение”, което ще бъде получено само от една определена привилигирована група хора. Това се проповядва с голям ентусиазъм,така че хората не забелязват как ги отклоняват от истината и как им е открадната благословената надежда. .......  целият текст  pdf на проповедта