bank-medias.ru | http://sportnews94.ru | http://telepat09.ru | mynewsmaker.ru/ | seonus.ru
Откровението. Книга със седем печата? PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
16.08.19 15:05

 

 

Евалд Франк

 

Откровението.


Книга


със седем печата? 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

ПРЕДГОВОР............................................................................................................

ПЪРВА ГЛАВА .......................................................................................................

Въведение. „Господният ден“.

Произход и значение на пророческото Слово.

Откровението на Исус Христос, както било дадено на Йоан.

Благославящият поздрав към седемте събора.

Незабравимо изживяване.

ВТОРА ГЛАВА .........................................................................................................

Седемте послания на възкръсналият Господ.

Първо писмо: Запази първата любов!

Второ писмо: Бъди верен до смърт!

Трето писмо: Предупреждение за учението на Валаама и николаитите.

Четвърто писмо: Предупреждение за заблуда и грешно вдъхновение.

ТРЕТА ГЛАВА ..........................................................................................................

Пето писмо: Времевият период на реформацията – укрепване на слабите във вярата.

Шесто писмо: Времевият период на Филаделфия – време на братска любов.

Седмо писмо: Порицание за равнодушие и мързел.

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА ..................................................................................................

Поглед към небето.

ПЕТА ГЛАВА ............................................................................................................

Загадъчна книга със седем печата.

ШЕСТА ГЛАВА .........................................................................................................

Отварянето на печатите. Разкриването на силата на антихриста. Общ преглед.

Първи печат - Антихриста в първия си стадий: Незабележимо начало.

Втори печат - Антихриста във втория си стадий: Упражняване на сила и проливане на кръв.

Трети печат - Антихриста в третия си стадий: Тъмните векове.

Четвърти печат - Антихриста в четвъртия си стадий: Смъртоносно смесване.

Пети печат - Еврейските мъченици в миналото и в бъдещето.

Шести печат - Началото на Господния ден. Глобални природни бедствия.

СЕДМА ГЛАВА.......................................................................................................

Подпечатаните Евреи.

Безбройното множество идва от голямата скръб.

ОСМА ГЛАВА.........................................................................................................

Седми печат - Тишина на небето.

Престола на милостта ще стане престол на съда.

Въведение към седемте тръби.

Първите четири тръби.

ДЕВЕТА ГЛАВА......................................................................................................

Непредставима мъка.

Пета тръба – първото горко.

Шеста тръба – второто горко.

ДЕСЕТА ГЛАВА.......................................................................................................

Първото видение между шестата и седмата тръба:

Отворената книга.

Господ като Ангел на завета.

Йоан изял горчивата сладка книга.

ЕДИНАДЕСЕТА ГЛАВА.........................................................................................

Второто видение между шестата и седмата тръба: Размерите на храма и служението на двамата свидетели.

Седмият печат – победно ликуване на небесата. Обявяване на царството на земята.

ДВАНАДЕСЕТА ГЛАВА.........................................................................................

Жената облечена със слънцето, Христос и Неговите.

Сатана – огненочервения змей и неговите последователи.

Окончателното сваляне на змея от небето на земята.

Неговият бой срещу Михаил и неговата загуба.

ТРИНАДЕСЕТА ГЛАВА..........................................................................................

Виденията на Даниил във връзка с Откровението.

Седмоглавото животно от морето на народите.

Животното от земята.

Тайнственият белег на звяра.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ГЛАВА..................................................................................

Агнето и 144 000 запечатани.

Вечно важащото евангелие и вестите на трите ангела.

Голямата жътва на житото в края на периода на милостта.

Жътвата на земното лозе – изпълнението на Божия гняв.

ПЕТНАДЕСЕТА ГЛАВА...........................................................................................

Седемте чаши на гнева.

Множеството при стъкленото море.

ШЕСТНАДЕСЕТА ГЛАВА.......................................................................................

Седемте чаши на гнева: Последният съд на Божия гняв.

Триединството на сатана: змей, звяр, лъжепророк.

СЕДЕМНАДЕСЕТА ГЛАВА.....................................................................................

Жената яздеща звяра.

ОСЕМНАДЕСЕТА ГЛАВА........................................................................................

Унищожението на великия Вавилон.

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ГЛАВА.......................................................................................

Ликуване на небесата поради унищожението на Вавилон. Сватбената вечеря на Агнето.

В последната битка решава Господ.

ДВАДЕСЕТА ГЛАВА...............................................................................................

Връзването на сатана. Завършването на първото възкресение на мъчениците.

Хилядолетното царство.

Второто възкресение и Последния съд.

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ГЛАВА................................................................................

Съобщаването на новото небе и земя. Славата на Новия Йерусалим.

Ужасната съдба на загубените.

Описанието на Новия Йерусалим.

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ГЛАВА....................................................................................

Реката на живота и дърветата на живота. Райските условия по време на Хилядолетното царство.

Последното увещание на вярващите.

Заключителното слово на Исус.

ДОПЪЛНЕНИЕ

Седемдесетте Даниилови седмици и настоящите събития свързани с Израел в светлината на библейското пророчество..............................

ЕПИЛОГ..........................................................................................................................

 

Схема "Библейското разпределение на времето" ...................................................

 

 

 

Предговор

В това изложение ще разглеждаме най-вече периода от време на Новозаветната Църква и ще използваме пасажи от Светото Писание, които изясняват течение на времето като процес. Ще наблегнем на последната книга от Библията наречена „Откровение“ (Апокалипсис). Пророческото слово съдържа символи, които са наистина трудно разбираеми. По тази причина много изследователи и учители на Библията са го оставили настрана, докато другите са изявили собствените си мисли. Досега наистина не съществува вярно изясняваща, актуална и балансирана литература, която да отговаря на най-новия стадий на бързо ускоряващото се развитие.

Това дори не е било и възможно, тъй като определени процеси могат да бъдат разпознати и видения разбрани, чак когато се сбъдне предсказаното в Светото Писание. В библейското пророчество е обърнато специално внимание на първото и последното поколение на християнското времеброене. Възхваляваме Всевишния Бог, Който знае всички предстоящи събития, и поръчал да бъдат записани предварително. За да бъде по-добре разбираемо това изложение, ще разглеждаме постепенно отделните глави на Откровението. За тази цел ще използваме съответстващи места от цялото Свето Писание.

Въпреки че в трактата написаното е кратко, но е достаточно за помагане на всеки заинтересуван читател да намери достъп до Божия съвет. На всеки, който изследва искрено, нека Господ Бог да даде истинско разбиране и откровение за да разбере правилно текста на Откровението. Блаженни са тези, които Слово четат вдъхновено от Духа и го разбират чрез Духа, понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини (1Корин.2:10).ГЛАВА 1.

Въведение.

Господният ден.“

Произход и значение

на пророческото Слово

Апостол Йоан бил в изгнание на остров Патмос заради „Божието слово и Христовото свидетелство“, и там чрез Божия Дух той дойде в изстъпление. Видял най-важните бъдещи събития от Божествения спасителен план, включително и Господния ден. В Стария и Новия завет подробно е описан Господният ден. Предположението, че става въпрос за събота или неделя, е неправилно, то е резултат на недоразумение. Господният ден е период от време, който следва след спасителния ден (Исая 49:8, 2Корин.6:2, Евр.4:7) – седмият ден според Божието времеброене. Бог брои дни там, където ние броим години. Бог изчислява с дни там, където ние изчисляваме с години. „Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден“ (2Петр.3:8, Псал.90:4)

От началото на времето си имаме работа със седемте пророчески дневни периоди, които Бог дал на човечеството. Грубо сметнато „изминалите два дни“ са около две хиляди години от Адам до Аврам. След това още около две хиляди години от Аврам до Христос. А сега отново наближава края на „двата дни“, наречени последни дни, когато Божият Дух е активен в течение на времето на милостта, траещо две хиляди години (Деян.2:17). Седмият ден ще бъде „хиляда годишен период“ от време на мирното Христово царство върху земята (Откр.20 гл).

Преди Господния ден Бог искал да изпрати пророка Илия (Мал.4:5). Господният ден е последният период от време преди началото на вечността – започва със Божии съдилища, които завършат с битката в Армагедон (Откр.16:12-16, 19:11-21, Езекиил 38:20+23, Йоил 3:9-17 и др.). Затова за безбожните е определен като ден на безмилостен гняв, когато ще се сбъдне: „Слънцето ще се обърне в тъмнина, И луната в кръв, Преди да дойде великият и страшен ден Господен.“ И също: Исая 13, Езек.30:3, Йоил 2:1-2, Йоил 3:15, Соф.1:14-15, Деян.2:20, 2Петр.3:10, Откр.6:12-17 и др.

Седмият ден – хилядолетното мирно царство – това е Божият почивен ден. В краят му сатаната ще бъде освободен още веднъж, за да подтикне към последна битка всички сили съпротивляващи се на Бог, оглавени от „Гога и Магога“, които ще бъдат разгромени веднъж завинаги (Откр.20:7-10). После ще настъпи последният съд, ще се появи ново небе и нова земя, и времето ще премине във вечност.

Преди спасителния ден Господ Бог изпратил „Своя ангел“ в лицето на Йоан Кръстител, който подготвил пътя (Мал.3:1, Мат.11:10 и др.). Той се издигнал в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на тези, изповядващи старозаветната вяра на бащите, към новото начало на децата на Новия Завет (Мал.4:6, Лука 1:17). „Той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, за да повярват всички чрез него“ (Йоан 1:7). Той представлявал мост между Стария и Новия завет (Лука 16:16) и подготвил пътя за Господа (Исая 40:3, Марк 1:1-4 и др.)

Преди Господния ден, в края на деня на благодатта, тоест в последният период от време на Църквата, се издига пророк за да обърне сърцата на децата на Новия Завет към вярата на бащите апостолите (Мал.4:6). Неговото библейски основано възвестяване води истинската Църква отново в съответствие със Словото, и я връща към предишното ѝ състояние, за да ѝ бъде върнато всичко, което притежавала в началото, преди Второто идване на Исус Христос. Чрез мощното влияние на Духа, което Светото Писание определя като „късен дъжд“, Църквата се връща към нейния първоначален Божий ред (Яков 5:7-8). Исус Христос казал в Матей 17:11, че в бъдещето все още предстои служение според пророчеството на Малахия: „Наистина Илия иде, и ще възстанови всичко“, също така Той е потвърдил, че служението на Йоан Кръстител вече се било осъществило (ст.11-13). Когато Йоан започнал служението си, му били зададени три въпроса. Един от тях бил: „Илия ли си? И каза: Не съм“(Йоан 1:21). В стихът 23 се позовал на пророческото слово на Стария Завет, отнасящо се до него и служението му.

Точно както Илия взел дванадесет камъка, съответстващи с дванайсетте израелски племена, направил е олтар на Господ и върнал хората към Бог (1Царе 18), също така учението на дванадесетте апостола ще бъде въведено отново чрез последното възвестяване на новозаветната Църква, и Божиите хора ще бъдат върнати отново при Господ и Неговото Слово. Сега наистина изживяваме последната част от спасителния план.

Апостол Петър се позовал на обещанието за възстановяване на Христовата Църква по време на втората си проповед след Петдесетница, когато чрез водителството от Светия Дух е казал: ..да дойдат освежителни времена от лицето на Господа, и Той да ви изпрати определения за вас Христа Исуса, Когото трябва да приемат небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от века чрез устата на светите Си пророци(Деян.3:19-21). Още в началото на новозаветната Църква Светият Дух предсказал чрез устата на пророците какво ще се случи накрая, тоест, че преди завръщането на Исус Христос истинската Църква ще бъде върната към състояние, в което е била първоапостолската Църква.Откровението на Исус Христос,

което било дадено на Йоан

В първата глава на Откровението срещаме пълно разкриване на Исус Христос, в Когото са скрити всичките съкровища на премъдростта и на Божието знание (Кол.2:3). Същите те са разкриват чрез Него. В самото начало написани са думи с обхващащо значение „Откровението от Исуса Христа“.

Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите Си онова, което има да стане скоро; а Христос прати та го яви чрез ангела Си на Своя слуга Иоан,

който възвести Божието слово и свидетелството Исус Христово - и всичко що е видял.

Блажен, който прочита, и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него; защото времето е близо“ (Откр.1:1-3).

Йоан получил това Божие откровение по свръхестествен начин чрез изпращането на „Неговия ангел“. Ангелите са служебни духове (Евр.1:14), които се появяват в човешки образ при особенни случаи. В Откр.22:8-9 Йоан говори за поразителното влияние на това свръхестествено изживяване: паднал да се поклони пред ангела, но той му казал: „Недей! Аз съм служител на тебе и на братята ти пророците и на тия, които пазят думите на тая книга. Поклони се Богу.“

Според Лука 1:11-20 ангела Гаврил донесъл на Захарий радостната вест за предстоящото раждане на Йоан Кръстител. Както е казано в стихове 26-38, същият ангел отишъл по-късно при Мария и съобщил ѝ раждането на Исус Христос. В Лука 2 пастирите са изживели това важно събитие, когато ангелът им го съобщил, и тук на земята:небесните войници запели гласно в хармония „Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение“ (ст.8-14).

За явяване на ангели има множество сведения в Стария и Новия завет. Винаги това е ставало с особенна цел, която била свързана със служение и послание. На остров Патмос това станало за да „…покаже на слугите Си онова, което има да стане скоро.“ Терминът „откровение“ би бил преведен по-точно като „разкриване“, според гръцката дума „апокалипсис“ в оригиналния текст.

В последната книга на Библията разкриват се много важни събития, отнасящи се най-вече до последният период от време. Благословени са тези, които четат, слушат и пазят написаното в книгата Откровение. Това е потвърдено в началото на книгата - в Откр.1:3 и накрая в Откр.22:7. В това пророчество Бог е разкрил Своя спасителен план до самия край. С това Божието свидетелство е завършено. Господ имал на предвид всичко, не забравил нищо, затова няма право никой да добавя или отнема нещо, камо ли да измисля нови откровения върху казаното. И когато това го правят самозваните пророци или пророчици, трябва да го отхвърлим, защото изхожда не от Бога.

Всяко откровение, изхождащо от Бог, винаги е в съответствие със Светото Писание. По този начин ние, като хора можащи да грешат, имаме достъп до абсолютно безгрешното Слово. Светият Дух, който водил и вдъхновявал онези хора да го пишат, води и днес до истината на Словото.Благославящият поздрав

към седемте църкви

Йоан поздравява седемте църкви, които Бог е избрал измежду множеството църкви, за характеризиране на седемте послания, и за да издигне Исус Христос като верен свидетел, първороденият от мъртвите и владетел на земните царе:

Благодат и мир да бъде на вас от Онзи, Който е, и Който е бил, и Който иде, и от седемте духове, които са пред неговия престол,

и от Исуса Христа, който е верният свидетел, първороденият от мъртвите и началникът на земните царе. На този, Който ни люби, и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта Си, и Който ни е направил Царство от свещеници на своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и господство във вечни векове. Амин“ (ст.4-6).

След това пророкът възвестява идването на Господ в начало на царуването Му, което ще бъде видимо за всички: „Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и ония, които го прободоха; и всички земни племена ще възридаят за Него. Така е. Амин.“

Тук не се описва Второто Му Пришествие като идване на младоженец (Мат.25:1-13), Който ще прибере вкъщи Своите преди да настъпи страшния Господен ден (1Сол.4:13-18), а се описва Неговото идване когато Той ще седне на славния Си престол - първо за да съди (Мат.25:31), и после да царува хиляда години (Откр.20:6). Идващият Се самопредставя: „Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, Който е, и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият.“ Това е свидетелството на Исус.

Пророкът е известен като любимия ученик на Исус, който споменава за личното Му участие в съденето и в бъдещото царуване, и за дълготърпението на Исус. Той е чул мощният глас на възкръсналия Господ (стих 11):

Каквото виждаш напиши на книга, и прати го до седемте църкви…“Незабравимото изживяване

След това той е видял възкръсналият и възвисеният Господ, като човешки Син в Божественото Му величие, между седемте златни светилника.

И обърнах се да видя Този, Който ми проговори; и като се обърнах, видях седем златни светилника;

и всред светилниците видях Един, Който приличаше на Човешкия Син, облечен в дълга дреха и препасан около гърдите със златен пояс;

а главата и косата Му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите Му, като огнен пламък;

и нозете Му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена: а гласът Му беше като на много води“ (1:12-15).

Седемте златни светилника показват, че новозаветната Църква преминава през седем специални периоди от време.

Господ заповядал на пророка Мойсей да направи златен светилник., и дал му точни указания как да го направи (Изх.25:31-40). Пророкът Захария свидетелствува: „Погледнах, и ето светилник цял от злато с чаша отгоре му, със седемте светила на него, и със седем цеви на седемте светилника“(Зах.4:2).

Съдът с маслото, седемте светила и седемте цеви символически показват пълнотата на Светия Дух, който непрекъснато се влива във новозаветната Църква през всички седемте периода от време.

И имаше в десницата Си седем звезди.“ Господ държи здраво в ръката Си седем звезди, които са седемте ангела на седемте църкви. Тези Божии посланици имат възложено директно от Него свръхестествено поръчение. Никой човек не упражнява власт върху тях; никой събор няма влияние върху тях. Те имат за Църквата слово „.ТАКА КАЗВА ГОСПОД“. Йоан видял, че от устата на човешкия Син „…излизаше меч остър и от двете страни; и лицето Му светеше, както свети слънцето в силата си.“ Остър и от двете страни меч е Божието Слово, което излиза от устата на Господ.

Който чете внимателно описанието на човешкия Син, ще усети също възхищение, както и пророка, който е написал:

И когато Го видях, паднах при нозете Му като мъртъв; а Той тури десницата Си върху мене и каза: Не бой се, Аз съм първият и последният и живият; бях мъртъв, и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.“

Ако Господ е изобразен като човешки Син, то е във връзка с Него като пророк; ако е показан като Божий Син, това е във връзка с Него като Спасител; ако Той се описва като Давидов Син, това се отнася към Него като Цар.ГЛАВА 2.

Седемте послания

на възкръсналият Господ.

Първото послание:

Запази първата любов!

Ще бъде излишно да се разглеждат подробно седемте писма, тъй като вече сме ги разглеждали, и до определена степен са известни на всички. Посланието винаги било дадено първо на ангела, пратеника към определено общество на църква, след това той го предавал на цялата Църква. В писмата откриваме похвала за доброто и порицание за неправилно учение и т.н. В края на всяко едно послание има особени обещания за победителите, които се отнасят не само до местното събиране, но и до всички вярващи в продължение на цялата новозаветна Църква.  Продъжава текста тук

p { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }p.western { }a:link { }