bank-medias.ru | http://sportnews94.ru | http://telepat09.ru | mynewsmaker.ru/ | seonus.ru
PDF Печать E-mail

Исус Христос е същият вчера днес и до века (Евр.13:8)

Вестник на Мисията - май 2010

Сърдечно поздравявам всички вас в името на нашия скъп господ Исус Христос  с думата от Мат 4:4.:

«А Той в отговор каза: Писано е: “Не само с хляб  ще живее човек, на с всяко слово, което излиза от Божиите уста” (Втор.8:3).

В началото Бог каза: «Да бъде светлина!» И стана светлина.

И Бог раздели светлината от тъмнината. Там в началото бе Слово - не тълкуване. "В началото бе Словото (от евр. Dabar - Говорител) ... В Него бе животът и животът бе светлина на човеците»….  (Йоан.1:1-5)

Истински вярващ живее не само от земен хляб, но и духовно от всяко слово, което  излиза от Божиите уста.  Бог не се нуждае да приеме обратно нито една дума, без значение кога, къде, на кого каза Той, в Стария и Новия завет.  Но от самото начало съществувало едното и другото: светлина и тъмнина, ден и нощ, вярата и неверието, подчинението и неподчинението, доброто и злото, живота и смъртта. Така ще си остане и до края.

Всяка дума от Бога има зародиш на живота, но само когато той е като семе се засява в сърцата на вярващите, след това ще се види живот (Марко 4:26-29). Според Мат.13 сеячът пося доброто семе, но когато спяха човеците, неприятелят му дойде и пося своето си семе. И едното и другото, пшеницата и плевелите ще растат заедно до жетвата.  Господ Сам обясни тази притча: Сеячът на доброто семе е Човешкият Син; нивата е светът; доброто семе това са чадата на царството; а плевелите са чадата на лукавия; неприятелят, който ги пося, е дяволът; жетвата е свършекът на века; а жетварите са ангели" (ст.37-39).  След като Сеячът пося думата (Марко 4:14; Лука 8:11), врагът пося веднага тълкуването. Едното е истината, а другото -  лъжа и измама.

Първо дойде Моисей с истинската дума, защото Бог си спомни обещанието, което Той даде на Авраам (Бит.15:13), и след  това се появиха Валаам, за да превърне Божия народ  от правия път (Чис.22-24).

Първо дойде Христос, Обетования Пророкът (Втор. 18:18; Деян.Апост.3:22-23; Деян.Апост.7:37-38),  Който пося Словото. След  това дойде антихриста и лъжепророка (1Иоан.2:18; Откр.16:13), което пося тълкуване.  А лъжехристи, т.е са фалшиво помазани, правят го това до сега. Те дори могат да правят чудеса, които смятат си за потвърждение Мат.7:21-23, така че и избраните трябва да внимават за да не бъдат съблазнени (Мат.24:24).

Първо са появили истинските апостоли, а след това лъжеапостолите (2 Корин.11:13; Откр.2:2).

В началото повикани  от Господ апостоли  разпространяват  истинското учение  (Деян. Апост. 2:42; Еф.2:20). И след това  лъжеапостолите въведоха катастрофални доктрини  (2 Корин.11:1-13; 2 Петр.2:1).

Първо дойде евангелист брат Бранхам.  След него излезе много самозвани евангелисти - изцелители, които проповядваха на публиката Евангелието на благосъстояние, и всички те са построили  на милиони долари собствени империи на благосъстоянието.

Какво се случва в нашето време? Какво се случва сега  в съответствие с Божият план за спасение? Кой дойде първо в силата на призванието от Бога  да понесе послание с Божието Словото в целия свят? Кой дойде по-късно по свое усмотрение, и разпространява чужди учения на т. нар. "специални откровения" за да пленява учениците в свои последователи ?

Мат.24 и  Мат.25 са много важни за църквата, с поглед към последния период от време преди завръщането на Христос. Първо, верен Господ отговаря на основните въпроси, и предупреждава: "Пазете се да ви не заблуди някой" . Той казва в начало за  войни, земетресения, лъжливи пророци, но след това започва да говори за важното: И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът" (Мат. 24:14). Това не се случи по време на Лутер и Уесли, или преди сто години, но това се случва сега, и можем да го преживеем: пълното Евангелие с всичките  обещания възвестява се чрез последнето Послание на всичките народи – на едни за свидетелство, а на други – за извикане (2 Корин. 6:14-18).

Това е вечно реалното Евангелие (Откр.14:6), който беше в началото.  Всякото чедо Божие вярва и живее с всяко слово Божие,  и особено е благодарно на Бог за тези обещания, които се извършват в нашето време.

След  това Господ продължава да говори  и описва събития, които ще се случи до идването на Човешкия Син и голямата скръб,  до края.  И отново, следва  много важното:  «А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото. Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата" (Maт. 24 : 32-33). Според Oс. 9 :10  Израел е смоковницата.

В Лук.21:24 Господ казал напред за това какво се случва с тях:  „Те ще паднат под острието на ножа, и ще бъдат откарани в плен по всичките народи; и Ерусалим ще бъде тъпкан от народите, докле се изпълнят времената на езичниците.»

Още тогава имаше обещание: „Непременно ще те събера цял, Якове; Непременно ще прибера останалите от Израиля; Ще ги туря заедно като овце в кошара, Като стадо всред пасбището им; Голям шум ще направят поради множеството човеци» (Мих. 2:12).

«Ще живеете в земята, която дадох на бащите ви; и вие ще ми бъдете люде, и Аз ще бъда ваш Бог» (Езек. 36:28).

«И Господ ще наследи Юда за Свой дял в светата земя, и пак ще избере Ерусалим» (Зах.2:12).

Господ казва на Своите: «Също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че е близо Божието царство» (Лука 21:31). Амин ! Събраните дванадесет племена на Израел от всички народи, е не само един знак наред с много,  но е "само по себе си знак" за края на завръщането на Христос.

В Мат. 24:39-41 Господ говори за възнесение, когато двама ще бъдат на полето, две на мелницата и двама са в леглото, - единият се взема, а другият се оставя. Той дава поучителни за употреба: „Затова бъдете и вие готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде" (ст.44).

«когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори" (Мат.25:10).

В Мат.24:45-47 от нашият Господ предсказано в притчата за това, което трябва да се случи със служители, преди да навърши 25 гл.,  и  Младоженецът ще дойде.  Той попита: "кой тогава е верният и разумен слуга, когото господарят му е поставил над домашните си слуги за да им дава храна навреме?» - не е за да владеят над служителите, а за това, че на всички, които извършват служението в Църквата, да се донасе открито Слово като прясна храна и да го споделят с тях. С това Слово  ние живеем сега съвсем особено. Ст.47 също е Слово Така казва Господ: «Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот."  Това е пълно възстановяване и съвършенното въведение в цялата Божия воля.

Чрез Библейското Послание към последнето време беше отворени и всички скрити тайни. Посланието съдържа не само това, за което има нужда всеки поотделно: всяка жена, всяк мъж и цялата Църква за приготвянето си, но и това, което принадлежи към петкртатното служение според  Еф.4.

Така може всеки служител в  първоначалния християнски модел да допринесе в изграждането на Тялото Христово, „.. докле всички достигнем в единството на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота" (Еф.4:11-16).

Но единственият, кой признава всяка дума от Бога,  също и наистина вярва в Словото към  последно време и го разпределява там, където принадлежи, той ще го получи открито. Само така може истински  реално въвеждането в Божият ред за спасение.  Това се отнася за всички братя служители. Най-важното обещание на Църквата на нашето време е така : «Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, Преди да дойде великият и страшен ден Господен;  И той ще обърне сърцето на бащите към чадата, И сърцето на чадата към бащите им, Да не би да дойда и поразя земята с проклетия" (Малах. 4:5-6).

Ден Господен е много точно описан в Стария и Новия завет. Пророкът Иоил написа: „...Слънцето ще се обърне в тъмнина, И луната в кръв, Преди да дойде великият и страшен ден Господен" (Иоил 2:31).  Преди да дойде в края деня на спасението, преди ще се обърне в тъмнина и луната в кръв (Деян.2:20), изпълнява се в момента втората част от обещанията на Малахия 4:5.

В Матф.17:11-13 и в Марк.9:12-13 нашият Господ е обяснил това, което е във връзка с обещанието за Илия. Той потвърди, служението на Йоан Кръстител, който се появи в духа и силата на Илия, ипосочи към бъдещето:  «Наистина Илия иде, и ще възстанови всичко».

В този случай не става въпрос за самостоятелно известие, но за Божията спасителна вест  за съвършенното възстановяване на всичко, което беше в началото на Църквата, а след това загубено.

Всичко трябва да се върне в дължимото състояние:  братя служители и цялата Църква. Чрез служението на Йоан Кръстител сърцето на живеещи във вярата на  бащите от Стария завет бяха  обърнати към вярата на чадата от Новия завет, за представляне на Господ  подготвен народ  (Лука 1:16-17).  А чрез служението, което Бог дал на брат Бранхам, сърцата на истински чада Божии обратно се връщат към вярата на апостолските бащи, да да се създаде на Господ  приготвен народ.

11 юни 1933 брат Брангам получи своето призвание и послание пред много свидетели. Когато се изправи в река Охайо и той е искал да кръсти 17 човека,  по това време към него от Свръхестествен Свет, която се навел над него, и която го видяли около 4000 души, беше казано: "Както Йоан Кръстител дойде преди първото пришествие на Христос, така и ти ще бъдеш изпратен с Вест, коята ще предшества Второто пришествие на Христос."

Вечерта на 7-ми май 1946 г. небесен Ангел дойде до брата Бранхам,  точно как  до Захария в Лук.1, и му обясни небесното призвание в детайли. Едва тогава той започва своято уникално служение, което Сам Бог го е потвърдил хиляди пъти.

В заключение, брат Брангам, което служение е в пряка връзка със Божият спасителен план, получил поръка да събере духовна храна, т.е. обещаното и отвореното Слово. Но  никога не е било му казано, че той ще раздава храната, както и факта, че той ще умре и след това ще възкръсне да се завърши служението.

Божиите чада, възродените от Светия Дух и напълнени със Светия Дух,  ще вярват само това, което Писанието казва. Като му било казано от небето на 11-ти юни 1933, така Вестта за цялата Божия воля, която е била възложена на него, ще предшества днес второто Пришествие на Христос - и това съответства на свидетелствата на Светото Писание.

Също така Деян.Апост.3:21 е Така казва Господ, и трябва да бъде изпълнено преди завръщането на Христос: когото трябва да приемат небесата до времето когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от века чрез устата на светите си пророци.» Чрез Вестта  на брат Бранхам  със Божията милост бе компенсирано ни всичкото, което беше загубено в Църквата на Христос. Отвореното Слово проникнало до краищата на земята.

Както и предсказано в Амос 8:11,  Бог изпрати духовен глад за слушане на думите Господни, и така хората пътуват повече от 1000 км. за да участват в събранията, на коите възвестява се обещаното и отвореното Слово, което ида в момента във изпълнение. Това е пресна манна, която Господ е обещал на победителите (Откр.2:17).

Сега сме в очакване на свръхестествено действие от Светия Дух, както в денят на Петдесятницата и това, че Бог ще въстанови петкратното служение в Църквата,  всичките дарби, всичките плодове на Духа и всичките добродетели, защото краят  трябва да бъде уподобен на началото. Той обеща това и Той Самият ще го превърне в мощно действие от Своят дух.

24-ти декември 1965 г. Бог взел към Себе Си служителя и пророка. Казвам сега следващото с намерение, че всички, които са за попълване на мярката на греха, да сторят това сега, но всички, които преди това са били отредени да вярват на всяка дума, от сърце да се зарадват:

Брат Бранхам на 11 юни 1958 г. в Далас, Тексас, като пророк ме казал пред свидетели: „Брат Франк, ти ще се завърнеш с тази Вест в Германия ..."

Брат Бранхам, 3 декември 1962 г. като пророк ме казал мне пред същите свидетели: „...Изчакай с раздаването на храна, докато не получиш остатъка..."

Вечерта на 11 април 1966 г в деня на погребението на брат Бранхам, както е казано в Деян.8:29 за Филип, също така Духът каза ме: „Сега дойде твое време за раздаване на храна и отиване от град към град, за проповядване на Божието слово." Аз последвах на небесното призвание от първия ден, и мога заедно с Павел да кажа:

«Но с помощта, която получих от Бога, стоя до тоя ден та свидетелствувам и пред скромен и пред високопоставен, без да говоря нищо друго освен това, което пророците и Моисей са говорили…» (Деян. Апост.26:22).

Това е също Така казва Господ, Който ми каза с заповядващ глас: „Моят  слуга, Аз те поставях според  Мат. 24:45-47 да раздаваш Храната !"  Това също е вярно, като Иоан.З:16. Тези преживяване не съм ги измислил веднъж, защото са известни на всички вас още от шейсетте и седемдесетте години от Вестниките на мисията.

Тази поръка, която ми даде  вечно верният Господ  2-ри Април 1962, преди изгрев на слънце, аз го върших в последните 44 години от датата на завръщането на брат Бранхам към небесния дом  - в  150 държави.

И както Иосиф напълни хамбарите с естествена храна в Стария завет, така и аз трябваше да попълна  житницата с духовната Храна - за време точно в седем години, т.е. от края на 1958 до края на 1965  г.г. (Малах.З:6-10), и все още може да я раздвам.

Всяка проповед, коята казвал брат Бранхам,  са били изпратени директно до мен.  Бранхам лично ме изпрати към Лео Мерсир, който е отговорен за записа, за да ги изпраща до мен.

Така, същата духовна Храна се събираше според заповедта на Господ, не само в Джефферсонвила, но и тук! Ние не живеем в миналото 40-то, 50-ти и 60-те години. Не украсяваме  и  гроба на пророка. Ние живеем във всяка дума в Божието присъствие и получихме, според Неговата милост, подключение към последното Божие действие.

Истинският пророк никога не се превърна в лъжец, и истината никога не стана лъжа, но и „верния и разумния слуга” никога не е станал лъжец и зъл слуга.

У Бога всичкото е подредено, и разделени са светлината от тъмнината и истината от лъжата. Всяко семе дава според вида си и "от плодовете им ще ги познаете."

Който е роден от Бога, той вярва на всяка дума и на всяко обещание,  и всички  следващите като разумни девици  да посрещнат Младоженеца, не се оскверняват с небиблейски учения. Тъй като те са Булката, измити са в кръвта на Агнето, и осветени в Словото на истината, и запечатани от Светия Дух за деня на изкуплението на телата им.

С Божията ревност.

„... защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж, да ви представя като чиста девица на Христа. Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христа" (2Kopин. 11 :2-3).

Това е беше основната грижа на брат Бранхам, който е видял в рая изкупена група, облечена в бяло. Мога да кажа, че сега, когато по-тясно идваме  до завръщането на Небесния Младоженецът, и това е моя стремеж, особено от януари 1981 г., когато бях взет от тялото си и с голяма група, облечена в бяло  - всички са били млади - издигах се на възнесение.

Павел боя се, че сатаната, който се адаптира към всяка ситуация, и което е хитър като змия, може да дойде като ангел на светлината с смъртоносната си отрова  и съблазни вярващи на Църквата.

Тази загриженост бе оправдана, защото сатаната, вече по време на Йов,  дойде на небето на срещата с Божиите синове между тях  (Йов 1:6). Да, може само да се чудим на това, но сатаната дойде и на следващата среща на ангелите (Йов 2:4). След първото му посещение там беше унищожаването на всички имоти на Иов, след второто му посещение там беше от сатаната нападение на самият Йов. Няма значение как, къде и кога - но след като сатана дава се да го видят и да го чуят на срещата, винаги остава единствено унищожаване.

Съблазняването на Ева възникна чрез перверзия на Словото, което нашият Господ Бог каза на Адам. Сатана започна с това изречение: Истина ли каза Бог..?» Това, което Бог е казал, той го разпита, за да постави лъжата си правдоподобна.   Стария змеят* дори може да си каже на Ева: "Чу ли това? ти беше там? Откъде знаеш, че това е вярно?»

По времето на Моисей,  той (сатаната) би могъл да каже на Корея: "И ти беше там, когато Моисей получи призванието се? И ти беше с него на  планината, където Бог говори с него?" Той (сатана) би могъл да заяви на презрителите по време на апостолите: " И ти беше там, когато Павел бе призван? Чували ли сте глас от небето?"

Който се съмняват в сегашното време, той би могъл да се каже: "Били ли сте там, когато в юни  1933 г. слезе Светлината? Чували ли сте това, което Ангела на Господ рече на брат Бранхам 7-ми май 1946 г.?" Сатаната все още си сее, като на Ева, съмнения, казвайки: "Наистина ли  Господ говори на него? Бил ли си там 2-ри април 1962 г.? Чу ли това? Бил ли си там на 3-ти Декември 1962 г.? Наистина ли пророк  каза това? Ти го чу? И ти беше там през юли 1976 г., когато Господ му заповядал да посвети съседният парцел и да строи, или през септември 1976 г., когато става  говорене за Храната, или когато Господ в Марсилия (Франция) заяви му: „ Моят слуга, изправи cе и да четеш 2 Тимоф.4!", когато  стана  говорене за седемте гръмове, както и на всички други моменти?" Сатаната съблазнява всеки път, по същия начин се поставя под съмнение онова, което Бог казал, и така поставя хората под неговото влияние.


Към Брат Бранхам ясно било му казано:  "Ако можеш да постигнеш това, че хората ще ти вярват ..." Врагът винаги сее съмнение в това, което Бог каза и заповяда. След неверието идват съгрешение и престъпване на границата. Това, което още остава  - враждата  между двете семена, като вече се е случило в Едемската градина. Едните вярват на Бога и се държат на това, което каза Той, докато другите са атакувани от съмнения и те грешат както присмивачи срещу Божието призвание,  и срещу Светия Дух, Който въвежда във всяка истина. Въпреки това, всичкото си остава при факта, че Сам Господ е казал: «Истина, истина ви казвам, който приеме онзи, когото Аз пращам, Мене приема; и който приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил" (Йоан.13:20).

Ако не беше се случило грехопадението в начало на времето  в Едемската градина, тогава планът за спасението, което Бог е очертил  от вечността, няма ше да дойде в  изпълнение.

Ако през май 1979 година тук, в църквата, от коята изпълнява се  пряка поръка, не би станала тази ужасна измама, то на никой няма ше да стигне и мисълта за това, че трябва да бъде възстановен Божият ред.

Сатана е измамника на целия свят, но във връзка с възнесението  на мъжкия Син  (в бълг. Библ. "мъжко дете") той наречен "клеветникът на  братята" и най-накрая ще бъде свален (Откр.12:10). Ние трябва да бъдем внимателни към това, че да не попаднем  под влияние на клеветникъта на братята,  но в това отношение бихме могли да станем на страната на Бога и Неговото Слово, а заедно с Павел да възкликнем: „Кой ще обвини Божиите избрани?» (Рим.8:33). Сатаната се опитва да направи това, и всички, които се под негово влияние.

Сега той стои пред църквата, за да се предотврати раждането на  мъжкия Син (в бълг. Библ. "мъжко дете").  Но Бог е свързал най-важната задача: извикване и  приготвяне на Църквата - Невяста,  със служението на пророка. Сега всичко се връща в Църквата към първоначалното и състояние. Сега се откри кой  само говори за Посланието, и кой се склонява под всяко слово от Бога,  пребъдва в Божията воля и наистина преживява всяко Слово. При това стават ненужни всякакви дискусии.

Бог  ще компенсира всичкото, както на Йов (гл.42) двойно. Както и в Деян.5:7-11 написано във взаимоотношението със завръщането на Христос, така и дъждът по-късно и по-рано ще пада преди идването на Господа и  тогава се изпълни и това, което е обещано в Иоил 2:23-24: «Радвайте се, прочее, и вие, Сионови чада, И веселете се в Господа вашия Бог; Защото ви дава есенен дъжд със справедлива мярка, И ви наваля дъжд - есенен и пролетен - В първия месец. Гумната ще се напълнят с жито, И линовете ще се преливат с вино и масло.» По този случай достойно за внимание и факта, че брат Брангам през 1955 година, говорише по тази тема като в Цюрих, така  и в Карлсруе.

Кой  сега, както брат Брангам подчертаваше го, не може да каже от чистото сърце си тъй, като нашият Изкупител каза: „Моята храна е да върша волята на Онзи, Който ме е пратил, и да върша Неговата работа" (Йоан.4:34), той все още не разбра, за какво всъщност се говори. Това не е достатъчно да се говори за Посланието и за вестника, за Храната и за отвореното Слово. Сега, като никога преди, на масата от Господа толково богато бе сървирано пред лицето на нашиете врагове, които ни осмиват,  ние трябва да вършим волята на Бога със мощността от духовната Храна,  за да може Той да Си довърши делото.

Който има ухо, нека слуша, що говори Духът сега към църквите.

Всеки трябва от сърцето си да бъде в състояние да  каже : «не Моята воля, но Твоята да бъде.» Съвършената воля на Небесния Младоженец в момента се върши  в Неговата Невяста, и към Христос ще бъде приведена чиста дева. Амин.

«…примири сега чрез Неговата смърт в плътското Му тяло, да ви представи пред Себе Си свети, непорочни и безупречни…» (Кол. 1:22)

* бележка на преводача: Стария змеят на иврит и гръцки  думата, която обозначава змия, е мъжки род. Така е и в други преводи на Библията на различни езици в това място на Писанието  думата "змия" е употребено в мъжки род . Така е в гръцката Библия в немската Библия, в руската синодална Библия, в украинската Библия, в английската Библия и т.н.

 

Както по времето на Содом и Гомор.

Към мнозина предизвестини  за последния времен интервал преди завръщането на Христос, се отнася и извратеното състояние на нашето време. Това се случвало през всички времена, но не до такава степен, както е сега. По времето на Авраам, когато той получи обещанието за предстоящото раждане на Исаак, тогава Господ лично посети Авраам, Той бе придружен от два ангела, които са имали образ на мъже (Битие 18). Господ остана при Авраам, и двата Ангела са отишли по-нататък, към Содом.

Когато те дойдоха там привечер, Лот ги завел в къщата си. След това случи се нещо чудовищно: хомосексуалните мъже се събраха пред къщата на Лот, и поскали от него да  им даде тези мъже. Спасяването на Лот и семейството му преди разрушението на Содом и цялата  равнина, известно е ни и можем да го прочетем в Битие 19 гл.

В днешно време съществуват хомосексуални партньорства дори и в  правителствените кръгове, и така се говори открито за "хомосексуалните бракове" и дори благословения на хомосексуалните двойки. Какъв това може да е брак ? Тъй като Бог създаде на Адам жена в помощница, т.е. Ева , ама не помощникът мъж.  Всичко трябва да се остане  в съответствие с това, което е написано: "Плодете се и размножавайте..."

Никой Божият човек не е бил хомосексуалист - нито Адам, нито Авраам, нито Давид, нито Соломон, нито Петър, нито Павел.

Тъй като Бог е искал да има ред в творението си, брака, семейството и Неговата Църква, Той дал на народа Си заповеди. За някои престъпления Той е установя в закона даване дори и смъртното наказание. Три от тях са: прелюбодейство, хомосексуалност и полов акт с животни:

,Ако прелюбодействува някой с чужда жена, то ест, ако прелюбодействува някой с жената на ближния си, непременно да се умъртви и прелюбодеецът и прелюбодейката" (Лев.20:10).

«Ако някой легне с мъжко, като с женско, и двамата са извършили гнусота; непременно да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тя.» (Лев.20:13).

«Ако някой се съвъкупи с животно, той непременно да се умъртви, и животното да убиете. И ако се приближи жена при какво да е животно, за да се съвъкупи с него, да убиеш и жената и животното; непременно да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях.» (Лев.20: 15-16).

Измежду десетте включени престъпления в 1Кор.6,9-10, които  изключват от Царството Божие, е спомената и насилие над деца. През последните седмици и месеците по медиите в дневния ред е доминираща тема: «насилията най-вече в католическата църква».  Съгласно международния доклад, има няколко държави, в които жертвата често едва след много години решава се да каже какво направили с нея. Всичко се започна с това, което излезе на светлина в Калифорния, и там  католическата църква вече е изплатила на жертвите над 2 милиарда щатски долара, като компенсация за периода 1952 - 2002 г.г.

Въвеждането на безбрачие  за всичкото духовенство през 1139 г. е било бясовско решение, и съответства на това, за което Павел пише в 1 Tим.4:1-3 : «…ще слушат измамителни духове и бясовски учения, чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е пригоряла, които запрещават жененето и заповядват въздържание от ястия…»

Въпреки мнението на водещите католически високо повдигнати лица, професор Ханс Кунг,  католически теолог, е убеден че безбрачието е една от причините за извършване на насилие.

Няма ни  един брат в Христа, което  бил хомосексуалист,  изнасилил деца,  взел си  чужда жена и така е виновен в прелюбодейството, или  имал сношение с животни.

Ако това и се отнася ше на някой от мъжете или жените в състоянието им на неверие, то сега това, разбира се, вече не се отнася. Умножението на такива дели във невярващият свят е сигурен знак, че завръщането на Христос е  наблизо.

В Рим.1:18-32  Павел, Божий човек каза по темата ясни думи, и с това всичко е казано от библейската гледна точка:

«Защото Божият  гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятсвуват на истината чрез неправда.»

«… Затова Бог ги предаде на срамотни страсти, като и жените им измениха естественото употребление на тялото в противоестествено.

Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разжегоха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслуженото въздеяние на своето нечестие.

… които, при все че знаят Божията справедлива присъда, че тия, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват ония, които ги вършат.»

Текущото състояние, което беше по времето на Ной и Содом, ние няма да го променим, и ще се продължат да се множат войните и земетресения, чак до силното земетресение в региона на пукнатина в земята "Св. Андрей" в Калифорния, за който е предизвестил брат Бранхам.

Също така и  изригване на вулкан в Исландия с опустошителни последици особено на въздушното движение, показва ни какво може да се случи от ден на ден.

Господ предизвестил всичко това за последното време. В това ние можем да познаем времето и часа, и да изработваме спасението си със страх и  трепет,  също така може да си подигним главите, защото нашето изкупление е в близост.

** бележка на преводача:  в древността малакийци - момчета и/или по-възрастни мъже, които са пасивни партньори в хомосексуални актове.

Вероизповеданието.

Господ Бог на народа Си Израиля и на Своята новозаветна Църква е дал за пътя какво да вярват и какво да правят. В Втор.6:3-9 се казва:

«Чуй, прочее, Израилю, и внимавай да ги вършиш, за да ти бъде добре, и да се размножите много в земята, гдето текат мляко и мед, според както Господ, Бог на бащите ти, ти е обещал. Слушай, Израилю; Иеова нашият Бог е един Господ; и да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкото си сила. Тия думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти; и на тях да учиш прилежно чадата си, и за тях да говориш, когато седнеш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Да ги връзваш за знак на ръката си, и да бъдат като надчелия между очите ти. И да ги написваш на стълбовете на вратите на къщата си и на портите си.» Това вероизповедание намираме още подтвърдено в Втор. 11, с 18 стих.

В текста на иврит в тоа кредо последната буква на първата дума и последната буква на последната дума в изречението написани са с големи букви. Това не би трябвало просто да се повторя, а  да се изразява съвсем съзнателно,  и в благоговение с ясно разграничение. И до днес евреите четат "S'hmah Израил" с такъво  подчертаване.

Израил трябвал да наблюдава и прави това, което Господ е казал за да им било добро, и да са били благословени в земята, която Бог е обещал на бащите им.

Тогава следва подчертавате - и Израел трябва ше внимателно да слуша  - че Господ Бог е  един, за което последва заповедта да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с цялата си сила.

Думите на Бог трябвало да пребъдат в сърцето на Неговия народ. Те би трябвало да учат  децата си и внуците си когато седят в къщата си, когато ходят по пътя, когато лягат и когато стават.

«…вържете ги за знак на ръката си, и нека бъдат като надчелия между очите ви.»  Господ Бог заповяда: «Това ще ти бъде за белег на ръката, и за спомен между очите, за да бъде Господният закон в устата ти; защото със силна ръка Господ те изведе из Египет» Исх. 13:9.

«Вложете, прочее, тия мои думи в сърцето си и в душата си, вържете ги за знак на ръката си, и нека бъдат като надчелия между очите ви (челото) Втор. 11: 18

Ако някой в Ерусалим ще влизе в молитвените стаи при Стената на плача, той може буквално да види как мъжете носят на ръката и челото си това кредо на кожени каишки. Във всяка къща и дори във всеки хотел в Израиля, тази "мeлуза" с текста на кредото от Втор.6:3-9 е в рамка и е на нивото на очи от дясната страна в близост до входната врата.

Това изповеданието на вярата е било и продължава да бъде знак за напомняне, отличителния знак на Неговия народ Израел.

Сега до Новия Завет: в Марко 12:29-30, Исус отговори на въпроса за първата заповед: "Слушай, Израилю; Господ нашият Бог е един Господ; и да възлюбиш Господа твоя Бог от цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила".

И книжникът Му потвърди: «… Учителю! Ти право каза, че Бог е един; и няма друг освен Него»

Бог не съществува заедно трима, и Той не се превърне от Една Личност във  три вечни личности.  Нито във вечността, нито в Стария завет, нито в Новия Завет не се говори за триединен бог.

Беше Един Бог и  единия Бог остана, и за извършване на плана Си за изкуплението, Той Се разкри като Отец е в небесата, в Своя Единороден Син на земята, и в Светия Дух в Църквата:  Бог е над нас, Бог е с нас, и Бог в нас.

„...Понеже същият Бог ще оправдае обрязаните от вяра и необрязаните чрез вяра..." (Рим.3:30).

„ Но ходатаят не ходатайствува за един; а Бог, Който дава обещание, е един." (Гал.3:20).

„А на вечния Цар, на безсмъртния, невидимия, единствения Бог, да бъде чест и слава до вечни векове. Амин." (1 Тим. 1:17).

Ние също така трябва и може да любим единствения Бог от цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила,  и ближния си като себе си  (Марко 12:31).

Но в новозаветната църква  наскоро се промъква врагът, и я въвежда в заблуда. И двете вървят в близост един до друг: истински вярващи, които остават се в истинското изповядване на Исус Христос и на апостолите, и тези, който принадлежат към отпадналото християнството.

Двете вероизповедания - едно от тях излиза от Ерусалим, а другото от Никейя - взаимно изключващи се.

Засвидетелствуваното изповедание в Светото Писание  като в Стария, така и в Новия Завет, остава същото.

Това е единственно валидно за всички истински чада на Бога, изповядание на вярата, на учението, на кръщението и вечерята. Да, на всяка библейска тема има само един верен отговор, и той никога не е написан в никакъв катехизис, но само в Библията.

Всяка християнска църква и религиозна общност има си собствено изповедание за какво да вярват и какво да учат.  Въпреки това, всички признават като задължително за всеки от тях  Никейско - халцедонското  изповедание.

В Откровението четем за религиозния "белег", който под принуждаване трябва  всичките да го приемат. И накрая, в последното обединение във Рим ще се каже авторитетно слово със власт, и който не му се подчини, той ще трябва да разчита на мъченическа смърт.

При религиозния "белег"- знакът на последната религиозната власт в света - ще стане налягане на хора, които мислят по различен начин.

Убедителното предпазливо при това е:

,, Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му..." (Откр.14:9- 10).

Последната ситуация е такава, че 350 протестантски църкви и асоциации са във Световния църковния съвет. И Ватикана е много гласно и ясно заяви, че всичките протестантските църкви са само християнски общности, а единствената църквата Христова е католическата църква, с която и в която всичките  ще постигнат пълното Божие спасенине. Въпреки това, пълното спасение Божие няма го в никаква църква, но намира се само в Исус Христос, и трябва да бъде прието от всеки един и лично да е преживяно! Така, църквите-дъщери , коит не са преживяли пълно спасение в Исус Христос, те нямат друг избор, освен да се върнат в лоното на майката-църква (Откр. 17).

Всичките се  препращат  на  Йоан.17:21 "...да бъдат всички едно", и никой не чете в тази връзка за това, как то наистина е написано и какво се разбира под: Аз в тях, и Ти в Мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил, и си възлюбил тях както си възлюбил и Мене (ст.23)."  Бог е в Христа  (2 Koрин.5: 19) и Христос е в нас (Колос. 1:27).

Не може достатъчно да се повтаря, че през времето на  първите векове, нямало папи и кардинали, и никаква организирана църква. И ако дори  съществували повече от сто различни направления на вярата, то винаги е съществувала и Църквата на Исус Христос, която никаква не е била организация, а била е ръководена от Божий Дух като организъм и малко стадо.

В Римската световна империя постепенно се възникнали християнски национални църкви: коптската, халдейската, сирийската, египетската, православната и римо-католическата. Но всички тези църкви са били и остават да са народни и земни църкви, а не изкупена Църква на Исус Христос.

От времето на Никейския събор  през 325 г. по Р.Х. и в Халцедона през 381 г. по Р.Х. съществува форма на тройно никейско-халцедонско изповедание на вярата,  в която отделните тезиси са носещи стълбове. Същото го взеха и всичките църкви, и свободните църкви, които възникнаха след Реформацията. А това изповедание, че Бог съществува в три вечни личности, което макар и наречено "апостолски", а не така е в същността,  ще бъде наложено в християнството на всички, които дотогава все още не бяха го приели.

Как Бог изисква от Своя народ Израиля да носят изповеданието  на вярата си на ръката и на челото (между очите), така и антихриста ще изисква от всичките да носят белега му на ръката и челото:

Челото на библейски символичен език означава "да го приема", и ръката означава "да го изпълнява и да действа по него."

«И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им; за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име. Тук е нужно мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест.» (Откр.13: 16-18).

Ние няма тук да ровим по тази тема, но искаме да покажем  на стр. 22 в този Вестник извлечение от интересна статия на Лудвиг Шнайдер, международно известния израелски  журналист от Ерусалим, който размишляваше за числото 666.

«…и до края на земята" (Деян. Апост. 1:8)

На Богослуженията в мисионерски център в г. Крефелд, на първата седмица на април, братя и сестри пристигнали от четиринадесет европейски страни и дори от Азия и Африка за да приемат новата храна от Божието Слово.

Около 900 вярващи са се събрали тук, и още над 600 от 49 държави се присъединиха към живо Излъчване в интернета. И така хората могат от единия край до другия на земята, да следват за Възвестяването, което се превежда на 12 езика. Да, последната Вест се проповядва на всичките народи и нации. Днес ние виждаме изпълняване на това Писание пред очите ни.

Брат Бранхам се радваше на февруари 1965, за възможността на телефонен трансфер,  и хора от цялата страна могли да чуват неговите  проповеди. Какво той ще  каже за техническите възможности на днес?   Той  също от сърцето ще ше да се радва.

Това, което можем да преживяваме сега, е неповторимо и прекрасно. Бог Се погрижил за това, че Библейската Вест на многозина езици с помощта на съвременни технологии, е достигнала в най-отдалечените ъгли на земята. За това Той единствен е достоен за честта и слава.

И до днес от края на първите седмици се изпраща редовно от тук видео дискове DVD 4968 броя,  CD 618 броя, 1942 аудио касети и 180 видео касети - с преводи на 12 езика. Всички вие, които поддържат това дело, което се изпълнява по пряка поръка от Господ, с молитвите ви и даренията ви, от сърцето аз благодаря ви. Бог ще ви възнагради за това.

Мисионерски пътуване.

Отново и отново братя и сестри съобщават колко скъпоценни и полезни са за тях отпечатаните проповеди на брат Бранхам, брошурите и Вестниците на мисията, които те получават по пощата. Въпреки това, личното възвестяване днес е точно толкова важно, колкото и по времето, когато възкръсналият Господ е изпратил апостолите Си и казал: «Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.»

Плодът на това, което Бог е направил в мнозина държави, най-вече от първото ми посещение в Пакистан през 1972 г., можех да го видя там на събранията 12 - 22 февруари 2010 година.

Макар че Богослуженията частично са провеждали в близост до границите с Афганистан и Иран,  и бяха  полицейски защитени от опасността от ислямския терор,  въпреки това в деветте служения  в 6 града общо участваха около 4000 души. Словото на  Господ изпизаше  с  голяма власт,  и избраните го приемаха с радост, така че може наистина да се каже за необикновенно мисионерско пътуване.

След тежките земетресения на Хаити и Чили, бяхме в състояние чудодейно да знаем, че Бог не дава никакви празни думи, но запазва каквото обещава: в двете страни нашите братя и сестри останаха непокътнати и невредими. В Хаити по времето на посещението ме през март 2010 г. лично можех да го видя. По пътя от летището в Порт-о-Пренс, до мястото на Богослужения, видях разрушени сгради навсякъде, но сградата на църквата  останала изцяло непокътната. Също ми хвана очите това, колко добре са облечени и в добро настроение бяха около 2000 събрани хора, които бяха в сградата и пред нея.

Проповедникът потвърди: "Ние не сме депресирани, а вдъхновени, защото нашето изкупление е в близост. Сградата на събранието няма никакви пукнатини, докато всичкото наоколо е в руини.»

Събранието в неделя на 14 март 2010 г. в Порт-о-Пренс ще влезе в Божията история на спасението. Хората бяха отворени за Словото, както и спорните точки на учението могли да бъдат разглеждани и обяснени с Писанието. Бог наистина е дал милост и благослови това пътуване повече, отколкото може да искаме или да разбираме."

Също с голяма благодарност и радост нашите братя и сестри приемаха предявените дарения. Аз също искам сърдечно да благодаря вас, които са имали токова щедро участие  в съдбата на нашите хаитски братя и сестри. Верният Господ многократно ще ви възнагради за това.

По поръчка от Бога действащ :   Евалд Франк

Господ Бог да ви благослови.

За продажба не подлежи.

Не е разрешено: печат, копиране или пренаписване откъси и избирателно.

Издател:   Мисионер Евалд Франк

Пишете вашите отзиви на адрес :

 

Freie Volksmission е. V.

Postfach 100707

D-47707  Krefeld

GERMANY

 

E-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

(или) freie-volksmission@gmx.de

(Този е-мейл е защитен от спам - роботи, следва да са включи Javascript за да го видите.)

Telefon: 02151/545151

Fax: 02151/951293

Homepage: http://www.freie-volksmission.de

Уеб страница на български език: http://bg.v-evangelie.info

РЕЧ ОТНОВО ОТИДЕ ЗА ЧИСЛОТО 666.

 

За написаното в таблицата: Но OIKOYMENA не е име на човек, но на организацията. Екумена на всичките световни религии вече приема окончателния си вид, че Eкуменски (Световния) съвет на църквите вече сега "изисква  религиозен плурализъм и забранява протестантството."

Сега се поставя въпросът: каква личност носи числова стойност 666? Не е ли папа римски ,който носи се 666 -то титлата, защото ако сложите тези числа заедно, в крайна сметка дават числото 666 ( Бел. на прев.: малките печатни букви нямат на латински никаква числова стойност). Към това още е добавено VICARIUS FILII DEI - в превода наречен "наместник на Божия Син", а в преносен смисъл е антихрист, който "заема мястото на Христос". Но и тук уместен въпрос:  Дали титлата на папата е като титла  име на човек?

Религиозни ръководител като "наместник на Божият Син" (VICARIUS FILII DEI) членовете на всичките религии прави на чада божии . Защото титлата му не казва, че той е наместник на Христос, ама наместник на Божия Син. "Дори и днес, вярващите от всички религии, се наричат "синове божии."

Тази анти Божията троица - големия дракон, антихристът и лъжепророкът - те носят трикратно така числото 666. Също още се добавя и това, че цифрата 6 е число на враждата срещу Бога. Тройна 6 (666) въплъщава така най-високата точка на човешката вражда срещу Бога. Числото 6 е на гръцки означава «стигма», т.е. «белег» (знакът).  То, че тези те три опознавателни знаци появяват се паралелно една на друга именно в последното ни време, но също повече и Вавилон (Oтк.17) пак реално се появява на плана като противникът на Ерусалим, бива да ни даде тласъка за прислушване.

* малките печатни букви нямат на латински никаква числова стойност.


 

Частичен изглед на събрание в Порт-о-Пренс, Хаити на 14 март 2010 година.

1972-2010 г.г.

 

Богата жетва на душите в ислямската страна.

«И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът»  (Мат.24: 24).

Не изключени се нито една  страна и нито един народ. Бог даде вече на Авраам обещанието : «в тебе ще се благославят всички земни племена» (Бит. 12: 3).

В завършването на Църквата ние го виждаме изпълнено : «защото си бил заклан, и със Своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люде и народ» (Откр.5: 9).

Кратко съобщение, за това какво стори Бог в Пакистан през 1972 година:  на събранията, от 12 до 22 февруари 2010 г., аз срещнах много братя, които през 1972 година на първото ми посещение в тази държава чули словото, повярвали и искрено го приели. И дори повече: те са раздавали го по нататък.

В продължението на последните 38 години, аз можах да допринеса  възвестяването за цялата  Божия воля.

Пътуването през февруари 2010 г. беше необикновено. Макар че Богослуженията частично минали в близост до границите с Афганистан и Иран,  и бяха  полицейски защитени от опасността от ислямския террор,  въпреки това, в девета служения  в шестте града общо участваха около 4000 души. Навсякъде са били контролни инспекции; с оръжието на взвода полицията охранява входа при мястото на Богослужение. Въпреки, при такива обстоятелства, Божието слово се излъчваше с необикновена власт. Това беше победно шествие в Царството Божие за Божията слава. Истината беше изслушана от избраните, а пак всичките други продължават да ходят се по религиозните пъти.

Както казал нашият Господ, така истинското  благовестие на Царството Божие проповядва се за свидетелство на всичките народи. Библейската Вест на края времето на милост, извиква  всичките принадлежащи към Невястата-Църква  от вавилонския плен, и ги води в съответствие с Бога и Божието слово  - както и тези, които живеят в ислямските страни.

Бих искал, че всичките братя и сестри, кой с молитвите си подкрепа на това възвестяване и дават своите дарове  в къщата на хляба, за да  може раздава се истинската духовна Храна, могат  те да се радват и да участват в това, което Бог прави сега  в целия свят. Верният Бог ще възнагради ви  всичките за това.

Снимката от Исламабад, Пакистан на 20 февруари, 2010 г.

 

Някои братя служители

 

Все още може да наемаме зали.

 

Всички те са в народна носия.

 

Мъжете и жените седят поотделно.

 

Слушателите слушат внимателно.

 

Дори младите хора са били достигнати.

 

И дори ако събранието се продължа четири часа.

 

Но Словото изпълни целта, за което е било изпратено.

 

Кой е от Бога, слуша словото Божие.

 

 

В края всичките изправя да посветят живота си на Бога.